location

Topolowa 42, Kraków

Zostaw swoje dane i
oddzwonimy w ciągu 10 minut.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej Polityką prywatności) obowiązuje w odniesieniu do wszystkich informacji, które zasób internetowy może uzyskać o użytkowniku podczas korzystania z witryny, programów i produktów.

1. DEFINIOWANIE TERMINÓW

1.1 w niniejszej Polityce prywatności stosowane są następujące warunki:

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz Warunków Przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z witryny.

2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko tej witryny. Administracja Witryny nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pomocą linków dostępnych na stronie .

2.4. Administracja witryny nie sprawdza wiarygodności danych osobowych dostarczonych przez użytkownika witryny.

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki administracji witryny w zakresie nieujawniania i zapewnienia trybu ochrony prywatności danych osobowych, które użytkownik udostępnia na żądanie Administracji witryny podczas rejestracji na stronie.

3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania w ramach niniejszej Polityki prywatności są udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie poprzez wypełnienie formularza komentarza na stronie zamieszczonego na końcu strony z artykułem i zawierają następujące informacje:

3.3. Witryna chroni dane, które są automatycznie przesyłane podczas przeglądania bloków reklamowych i podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny systemu ("piksel"): Adres IP; informacje z cookies; informacje o przeglądarce (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do wyświetlania reklam); czas dostępu; adres strony, na której znajduje się blok reklamowy; odsyłacz (adres poprzedniej strony).

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewypowiedziane powyżej (używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) podlegają niezawodnemu przechowywaniu i nierozprzestrzenianiu, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.

3.5 użytkownik zezwala stronie na zapisanie wprowadzonych danych po kliknięciu przycisku "Wyślij komentarz".

4. CELE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. Dane osobowe Użytkownika administracja serwisu może wykorzystywać do celów:

5. SPOSOBY I TERMINY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny legalny sposób, w tym w systemach informacji o danych osobowych za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.

5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny ma prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim.

5.3. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja Witryny informuje użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.4. Administracja strony podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed niewłaściwym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi niewłaściwymi działaniami osób trzecich.

5.5. Administracja strony wraz z użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym skutkom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. ZOBOWIĄZANIA STRON

6.1. Użytkownik zobowiązany jest:

6.2. Administracja strony jest obowiązana:

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Administracja witryny, która nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia poufnych informacji Administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te poufne informacje:

8. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

8.1. Przed wystąpieniem do sądu z powództwem w sprawie sporów wynikających ze stosunku między użytkownikiem serwisu a administracją serwisu, obowiązkowe jest wniesienie roszczenia (pisemnej propozycji dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

8.2 .Odbiorca reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, zawiadamia na piśmie wnioskodawcę reklamacji o wynikach rozpatrzenia reklamacji.

8.3. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, spór zostanie przekazany do sądu.

9. DODATKOWE WARUNKI

9.1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody użytkownika.

9.2. Nowa polityka prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na stronie , chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać do działu Opinie: Kontakt