location

Topolowa 42, Kraków

Zostaw swoje dane i
oddzwonimy w ciągu 10 minut.

Umowa użytkownika

1. Terminy i definicje

1.1. "Witryna" - Portal informacyjny zawierający informacje .

1.2. "Administracja Witryny" — jeden lub więcej właścicieli wyłącznych praw do korzystania z witryny, w tym programów komputerowych i baz danych, materiałów informacyjnych, obrazów graficznych, które są elementami interfejsu użytkownika i innych obiektów chronionych przez obowiązujące prawo, które są częścią witryny, a także do projektowania witryny, zarządzania witryną i innych działań związanych z jej użytkowaniem.

1.3. "Użytkownik" oznacza każdą osobę korzystającą z funkcjonalności Serwisu, w tym przeglądanie, kopiowanie, przesyłanie wszelkiego rodzaju informacji z dowolnej części Serwisu.

1.4. "Umowa Użytkownika" oznacza niniejszą Umowę użytkownika zawartą między administracją witryny a użytkownikiem.

2. Status Umowy Użytkownika

2.1. Umowa użytkownika określa warunki użytkowania i rozwoju witryny, a także prawa i obowiązki Użytkownika i Administracji Witryny. Umowa użytkownika ma również zastosowanie do relacji związanych z prawami i interesami osób trzecich niebędących użytkownikiem, ale których prawa i interesy mogą zostać naruszone w wyniku działań użytkownika.

2.2. Umowa użytkownika jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Użytkownikiem a administracją serwisu, której przedmiotem jest w szczególności świadczenie przez administrację serwisu użytkownikowi usług w zakresie korzystania z serwisu.

2.3. Oprócz Umowy Użytkownika, umowa między Użytkownikiem a administracją witryny obejmuje wszystkie specjalne dokumenty regulujące świadczenie poszczególnych usług witryny i umieszczone w odpowiednich sekcjach witryny w sieci "Internet".

2.4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego zapoznania się z Umową Użytkownika do czasu korzystania z serwisu.

2.5. Umowa użytkownika wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej w sieci "Internet"/, obowiązuje na czas nieokreślony i rozszerza swoje działanie na wszystkich użytkowników Witryny od daty publikacji. Data publikacji i wejścia w życie Umowy Użytkownika została określona w punkcie 2.8. Umowy użytkownika.

2.6. Umowa użytkownika może być modyfikowana i / lub uzupełniana jednostronnie przez Administrację witryny bez specjalnego powiadomienia. Zmodyfikowana i / lub rozszerzona wersja Umowy użytkownika wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie.

2.7. Umowa użytkownika jest dokumentem otwartym i publicznym.

3. Warunki Ogólne

3.1. Przedmiotem Umowy Użytkownika, oprócz określonego w punkcie 2.2, są relacje między administracją strony a użytkownikiem dotyczące korzystania z witryny i treści.

3.2. Administracja Witryny nie gwarantuje poprawności, wiarygodności i kompletności treści. Cała odpowiedzialność związana z korzystaniem z tych treści spoczywa na użytkowniku.

3.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że cała treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi przewodnika dla użytkownika do wykonywania określonych działań.

3.4. Link do dowolnej witryny, produktu, usługi, wszelkich informacji o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym, w tym reklamy kontekstowej umieszczonej na stronie, nie stanowi poparcia ani rekomendacji tych produktów przez Administrację Strony. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne za pomocą linków umieszczonych na stronie.

4. Obowiązki Użytkownika

4.1. Podczas korzystania z witryny, w tym podczas uzyskiwania dostępu do Witryny, użytkownik jest uważany za osiągającego pełną zdolność do czynności prawnych. .

4.2. Użytkownik zgadza się nie podejmować działań, które mogą być uznane za naruszające prawo , w tym w zakresie własności intelektualnej, praw autorskich i/lub praw pokrewnych, a także wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenia normalnego działania witryny i usług witryny.

4.3. Użytkownik w pełni odpowiada za zamieszczane przez niego i edytowane treści, w tym za zamieszczone przez użytkownika komentarze na stronie.

4.4. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkownika zasad i warunków określonych w umowie użytkownika i zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, a także w przypadku otrzymania informacji od osób trzecich o naruszeniu przez użytkownika zasad i warunków określonych w umowie użytkownika lub praw i interesów osób trzecich, do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji przesłanych przez użytkownika.

4.5. Użytkownik jest ostrzegany, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie i korzystanie przez użytkownika z zewnętrznych zasobów, do których linki mogą być zawarte na stronie.

4.6. Na użytkownika Umową Użytkownika spoczywają również inne obowiązki określone w innych, niż pkt. 4, klauzulach Umowy Użytkownika .

5. Polityka Prywatności

5.1. Podając na stronie dane osobowe (Dane), użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

5.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.

5.3. Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Jednocześnie Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych witryn.

6. Regulamin praw intelektualnych

6.1. Nic w umowie użytkownika nie może być uznane za przeniesienie wyłącznych praw do treści.

6.2. Zabronione jest wykorzystywanie, w tym kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie, publikowanie, pobieranie, przesyłanie, sprzedaż treści bez zgody właścicieli praw autorskich. Użytkownikowi zabrania się kopiowania, przedruku, publikowania treści w innych publikacjach bez pisemnej zgody administracji serwisu.

6.3. Użytkownik, zamieszczając na stronie należące do niego zgodnie z prawem treści, przyznaje innym użytkownikom nie wyłączne prawo do korzystania z niego poprzez przeglądanie, kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i inne prawa wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego użytku, chyba że takie użycie powoduje lub może zaszkodzić prawnie chronionym interesom właściciela praw. 6.4. Zarejestrowane znaki towarowe, znaki wymienione na stronie są własnością ich właścicieli.

6.5. Korzystanie przez Użytkownika z Treści, do których dostęp uzyskano wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, jest dozwolone pod warunkiem zachowania wszystkich znaków autorstwa lub innych powiadomień o autorstwie, zachowania nazwiska autora w niezmienionej formie, zachowania dzieła w niezmienionej formie.

6.6. Oprócz własnych Treści, Użytkownik nie może pobierać ani w inny sposób przekazywać do publicznej wiadomości (publikować na stronie) materiałów zawartych na innych stronach internetowych, bazach danych i innych wynikach działalności intelektualnej w przypadku braku wyraźnej zgody właściciela praw autorskich na takie działania.

6.7. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie z serwisu wszelkich wyników działalności intelektualnej zamieszczonych na nim, w tym treści, bez powiadamiania Użytkownika.

7. Reklama

7.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkim materiałom i usługom witryny lub jakiejkolwiek ich części mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań w związku z tą reklamą.

7.2. Użytkownik, korzystając z witryny, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych umieszczonych na stronie. W przypadku braku zgody użytkownika z niniejszą klauzulą Umowy Użytkownika, Użytkownik ma prawo w pełni zrezygnować z korzystania z witryny.

8. Procedura rozstrzygania sporów

8.1. Użytkownik i Administracja Witryny zgodzili się, że w przypadku wszystkich sporów wynikających ze stosunków regulowanych Umową Użytkownika, przedprocesowy proces rozstrzygania sporów jest wiążący.

8.2. Postępowanie przedprocesowe w zakresie rozstrzygania sporów jest przestrzegane zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8. Umowy użytkownika .

8.3. W celu rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Użytkownikiem a administracją serwisu stosuje się następujące postępowanie przedprocesowe:

8.4. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie przedprocesowym spór między Użytkownikiem a administracją strony jest rozstrzygany w sądzie .

9. Inne warunki

9.1 bezczynność ze strony administracji witryny, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy użytkownika, nie pozbawia Administracji Witryny prawa do podjęcia później odpowiednich działań w obronie swoich interesów i ochrony praw autorskich i innych praw do chronionych, zgodnie z prawem, materiałów witryny,w tym treści.

9.2.Uznanie przez Sąd któregokolwiek z postanowień Umowy Użytkownika za nieważne i / lub niewykonalne nie oznacza nieważności innych postanowień Umowy użytkownika.

9.3. Nic w umowie użytkownika nie może być rozumiane jako ustanowienie między Użytkownikiem a administracją strony relacji agencyjnych, relacji partnerskich, relacji współpracy, relacji zatrudnienia osobistego lub innych relacji, które nie są wyraźnie przewidziane w umowie użytkownika.

9.4. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami Umowy Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z witryny, w tym do zaprzestania dostępu do treści w całości.